Schoolvisie

Tijdens het schooljaar 2012-2013 werd een vernieuwde pedagogische visie opgemaakt. Leerkrachten, ouders en het schoolbestuur deden hun inbreng door het invullen van een open bevraging. De input van alle actoren werd samengevat in de pedagogische visie van onze school. Het schoolbestuur keurde deze visie goed in vergadering van 29 mei 2013.

--> Tevredenheidsonderzoek 2015 (ouders en leerlingen).

 Folder%20voorkant.png

(download hier onze schoolfolder)


 

Pedagogisch project van onze school: ‘zorg-saam leren’

 

Onze vrije basisschool is gelegen in Sint-Lodewijk, gemeente Deerlijk. De school is gelegen in een rustige omgeving. We zijn een kleine, hartelijke dorpsschool waar ieder kind meetelt. Onze school heeft een sterke verbondenheid met het parochiaal en het sociaal leven in Sint-Lodewijk.


 

IDENTITEIT

Als katholieke school hechten we veel belang aan waarden en normen als beleefdheid, luisterbereidheid & solidariteit. Om dit kracht bij te zetten is er een pastorale werking op school met vieringen, samenwerkings- en solidariteitsacties.

We hebben respect voor andere meningen en overtuigingen en dragen dialoog en verdraagzaamheid hoog in het vaandel. Er is steeds bijzondere aandacht voor de zwaksten in onze samenleving. We kijken met een open geest naar de diversiteit van onze samenleving. We willen er gepast (leren) mee omgaan en het verrijkende ervan optimaal benutten.

Vanuit deze basisvisie, de decretale ontwikkelingsdoelen en eindtermen en leerplannen en het opvoedingsconcept voor het Katholiek Onderwijs willen we werken aan de ontwikkeling van jonge kinderen. We willen voor elk kind een stevige basis voor de toekomst.

Via ons project ‘Zorg-saam leren’ willen we hieraan werken. Dit project kreeg invulling door een bevraging bij alle participanten van onze school: schoolbestuur, leerkrachten en ouders.


 

‘ZORG’

Zorg neemt in onze school een centrale plaats in. Zorg voor elkaar, zorg voor materialen, de natuur, ... Zorg is ook heel breed: kinderen hebben recht op zorg op alle vlakken: hoofd, hart en handen. 

We kiezen er als school voor om de eigenheid van elk kind een centrale plaats te geven. De kinderen worden daarom met de grootst mogelijke zorg omringd. Doordat we een relatief kleine school zijn kunnen we de kinderen van heel dichtbij opvolgen. Een goede werksfeer en een positief klas- en schoolklimaat zijn daarbij de uitgangspunten. We streven ernaar dat elk kind, elke leerkracht en elk personeelslid van onze school zich hier ‘goed voelt’. Positieve ingesteldheid en een goed welbevinden vinden wij immers heel belangrijk en dat willen we realiseren door een positieve aanpak. We bevestigen wat goed gaat en bespreken waaraan gewerkt kan worden.
Door het organiseren van verschillende werkvormen en differentiatie komt elk kind aan bod en kan ‘zorg op maat’ worden geboden. De leerkrachten benutten alle mogelijke tijd om de kinderen te helpen.

Via interne overlegmomenten worden heel regelmatig observaties en vaststellingen (welbevinden, betrokkenheid, competenties, schoolrijpheid, toetsen, ...) besproken met de zorgcoördinator, de directeur en de titularis. We zoeken met alle betrokkenen naar de juiste aanpak voor elk kind. Waar nodig roepen we de hulp in van het CLB. In elke stap die we zetten worden ook de ouders en eventuele externe hulpverleners geïnformeerd en betrokken (= MDO).

Binnen de toegewezen omkadering proberen we altijd om kleine klasgroepen samen te stellen. Indien mogelijk worden de klasgroepen extra ondersteund met een tweede leerkracht. Door het toewijzen van een extra leerkracht aan een klasgroep, kan de titularis tijd en ruimte vrijmaken om in deel- of niveaugroepen te werken. De titularis volgt de kinderen nauwgezet op en daarom is hij/zij in onze school ook de eerste zorgleerkracht.

Om de zorginspanningen zo goed mogelijk af te stemmen op elk kind is er een algemene zorgcoördinator, een zorgcoördinator in de lagere school en een zorgcoördinator in de kleuterafdeling.

Tot slot willen we ook de kinderen leren om zorg te dragen voor het eigen lichaam. We doen dit door aandacht te hebben voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. We bieden dan ook alle kansen tot ontspanning en beweging en promoten een gezonde voeding.


 

‘SAAM’

Niemand staat er alleen voor! Samen kunnen we meer dan alleen. Elkaar helpen, samen spelen, samen werken, samen leren, samen leven. Samen staat centraal! 

Naast de aandacht voor elk individu hebben we ook veel aandacht voor de groep en de groepssfeer. We zijn er immers van overtuigd dat we meer kunnen bereiken door op een positieve manier samen te werken. Groepswerk, hoekenwerk, coöperatieve leerstrategieën, duowerk, … komen dagelijks aan bod in onze school. We werken afwisselend in homogene en heterogene groepen.

We leren ook om met elkaar om te gaan (sociale vaardigheden). In kring- en klasgesprekken worden ruzies en conflicten aangekaart en zoeken we binnen de groep of enkel met de betrokkenen naar een oplossing. In dergelijke situaties spelen we steeds kort op de bal en grijpen we onmiddellijk in als er iets dreigt fout te lopen op sociaal vlak.

Om de sociale relaties in kaart te brengen worden sociogrammen afgenomen en zijn er regelmatig bevragingen (team, ouders, leerlingen).

Via positieve bevestiging stimuleren we de kinderen om verantwoordelijkheid op te nemen, elkaar te helpen en samen (klas)afspraken te maken.

We werken aan de samenhorigheid door groepsopdrachten uit te voeren, door samen een thema te beleven en gemeenschappelijke startmomenten op te zetten (projecten als broederlijk delen, welzijnszorg, verkeer, beleefdheid, schoolfeesten, …).

Er worden ook klasoverschrijdende activiteiten georganiseerd (bv. derde kleuter-eerste leerjaar, graadsuitstappen en graadsactiviteiten). Er is bijzondere aandacht voor de overgang van de kleuterklas naar het eerste leerjaar en voor de overgang van het zesde leerjaar naar het secundair onderwijs. 

De school is geen eiland: er wordt vaak samengewerkt met de parochie en met het verenigingsleven van ons dorp. Door middel van uitstappen en het uitnodigen van ‘experts’ in onze school geven we de kinderen een ruime blik op de wereld. Er is ook een inhoudelijke samenwerking met verschillende scholen in de regio en binnen de scholengemeenschap. Er is ook een nauwe samenwerking met een technische secundaire school in de buurt.

Door middel van regelmatige oudercontacten, een actuele website, actuele klasblogs, ouderbrieven en informatieavonden streven we naar een duidelijke en open communicatie met de ouders. Bovendien is elk teamlid gemakkelijk aanspreekbaar voor de ouders (voor of na schooltijd, telefonisch, e-mail, …).


 

‘LEREN’

Alles wat we op school doen is gericht op leren. Op school wordt er op alle vlakken geleerd. Van leren knippen, leren tekenen, leren tellen, leren lezen tot … leren zelfstandig leren.

Leren is een heel complex gebeuren dat we in onze school benaderen vanuit alle mogelijke facetten. We willen kinderen wegwijs maken in de hedendaagse maatschappij en willen door een variatie aan werk- en leervormen én het aanbieden van ervaringen (o.a. via schooluitstappen) een zo breed mogelijke basis meegeven waarbij alle zintuigen, talenten en intelligenties aan bod mogen en kunnen komen. Waar mogelijk laten we de kinderen, vanuit hun interesses, mee de inhoud bepalen.
Leren met hoofd, hart en handen en met hulp van de technologie van de eenentwintigste eeuw.

We bieden een gestructureerde en doordachte aanpak zodat het leren herkenbaar wordt. We bieden de kinderen leerkansen in een veilige leeromgeving én creëren een positief leer- en leefklimaat. Fouten maken mag dus in onze school! De school heeft veel aandacht voor attitudes die het leren bevorderen: houding in de klas, planning en aanpak, bewustzijn. We leren de kinderen om kritisch te zijn, zich weerbaar op te stellen en te denken vanuit oplossingen.


 

KWALITEIT

 Het leerkrachtenteam streeft professionaliteit na en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs door periodieke (zelf)reflectie. Om de ontwikkelingskansen van de leerkrachten te bevorderen is er een professionaliseringsbeleid uitgeschreven. Onze werking wordt ook kwalitatief en inhoudelijk ondersteund door de pedagogische begeleidingsdienst van het bisdom Brugge en bij uitbreiding door het VVKBaO (Vlaams Verbond Katholiek Basisonderwijs).

We beschikken over een verzorgde en comfortabele accommodatie die voorzien is van alle media om aan onze eigen verwachtingen en die van het hedendaagse onderwijs te voldoen.

Doorlichtingsverslag november 2016